CONTACTS

TOV “Bykhim-Ukraine”

vul. Lyudkevycha, 2

79011 Lviv

Ukraine 

Postal address:

TOV “Bykhim-Ukraine”

P.O.Box 1022

79011 Lviv

Ukraine 

phone:

+38 (067) 340-27-61

+38 (050) 370-52-00

phone/fax:

+38 (032) 225-70-47

+38 (032) 276-53-77

email:   bureau@bykhim.lviv.ua